اطلاعات تمرین :
نام تمرین : تویست شکم با کابل ( روسیه ای )
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگه : –
تجهیزات : کابل – توپ
سطح تمرین : مبتدی

آموزش تمرین :
1.ابتدا وزنه های دستگاه روا با توجه به توان خود تنظیم کنین.
2.روی یک توپ قرار بگیرید در حالی که پاهای شما روی زمین ثابته.
3.دستگیره های کابل رو دو دستی بگیرید .
4.در حالی که دستگیره های کابل رو در دست دارید نیم تنه بالای خود رو به سمت مخالف دستگاه بچرخونید .
3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید .
4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین.
نکات تمرین :
در طول تمرین باید روی توپ قرار داشته باشید .
تعادل خود رو در طول اجرای تمرین حفظ کنید .