چربی سوزها

چربی سوزها

L-Carnitine

«ال کارني تين» اسيد آمينه اي غير ضروري است که تاثير مطلوبي بر تشديد سوخت و ساز چربي ها از خود نشان داده است. اين اسيد آمينه با کم کردن از چربي و مخصوصا تري گليسريد موجود در خون، زمينه را براي سوخت و ساز چربي هاي زايد فراهم مي کند. «کارني تين» همچنين مسئول مستقيم هدايت اسيدهاي چرب به درون سلولها و حمل آن به «ميتوکندري» هاي موجود در درون سلولها است. «ميتوکندري» را مي توان موتور و يا کوره اي ناميد که چربي ها در درون آن سوخته و به انرژي تبديل مي گردد.

چربی سوزها

چربی سوزها

Yohimbe

«يوهيمب» که در برخي منابع از آن به «يوهيمبين هيدروکلرايد» نيز ياد شده است، ترکيبي است که از آن براي درمان ناتواني کالاي مردان استفاده مي شود. اين ماده علاوه بر اينکه منجر به افزايش ميل و قواي کالاي در مردان مي شود، تاثيرات مطلوبي در سوزاندن چربي هاي مزاحم و در پيشگيري از سنتز چربي در بدن مردان و زنان نيز داشته است. تلاقي اين دو اثر در يک محصول براي تشديد چربي سوزي بسيار مهم و موثر خواهد بود.

Pyruvate

«پيروات» نيز ترکيبي طبيعي است که در بدن يافت مي شود. اين ماده، محصول نهايي حاصل شده از متابوليسم قندها و نشاسته است که در جريان متابوليسم اين مواد در بدن شکل مي گيرد. ورزشکاران از فرم خارجي اين ترکيب براي تقويت تحمل پذيري بدن براي انجام تمرينات سنگين استفاده مي کنند اما تحقيقات نشان داده است که مصرف اين ماده نيز تاثير مطلوبي در تشديد فرايند چربي سوزي داشته است. مصرف اين ترکيب، نيم ساعت از اجراي برنامه تمريني هوازي يا بي هوازي مناسب تشخيص داده شده است.

Chromium

«کروم» به خاطر تاثيري که بر افزايش حساسيت سلولهاي بدن نسبت به هورمون انسولين دارد، شناخته شده و معروف شده است. اين هورمون تاثير بسيار مطلوبي در کاهش قند خون داشته و تاثير گرمازايي آن در بدن نيز مشهود است. در صورتي که مصرف اين فرآورده به همراه رژيم هاي کم قند و کم چربي اعمال شود، فرايند چربي سوزي نيز در کنار افزايش حساسيت سلولهاي بدن نسبت به هورمون انسولين حاصل خواهد شد.

L-Tyrosine

«ال تيروزين» نيز نوعي اسيد آمينه غير ضروري است که تاثير مطلوبي در تشديد فرايند چربي سوزي از خود نشان داده است. اين اسيد آمينه را مي توان پيش ماده «کاتکولامين» هايي نظير «دوپامين» و «نوراپي نفرين» دانست که وجود هر دوي اينها براي تشديد فرايند چربي سوزي مهم است. «تيروزين» همچنين با تاثيري که بر غده تيروئيد و ترشح هورمونهاي آن دارد، فرايند چربي سوزي را تسهيل و تشديد مي کند.

Ma Huang

« Ma huang» و «guarana» هر دو ترکيبي گياهي هستند که تاثير مطلوبي در کاهش حجم چربي هاي بدن داشته اند. اين دو ترکيب زماني که در يک فرآورده نظير اين نمونه جمع مي شوند، تاثير مطلوب تري از خود بر جاي مي گذارند. مصرف اين مکمل در کنار تاثير بسيار خوبي که بر تشديد چربي سوزي در بدن دارد، در برخي موارد با عوارضي نظير: سر درد، خشکي دهان و تپش قلب نيز همراه بوده است.

نویسنده:

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *