اطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ کراس متوالی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : –
تجهیزات : توپ
سطح تمرین : مبتدی

آموزش تمرین :
1.روی یک سطح صاف دراز بکشید . پاهای خود رو به صورت زاویه 90 درجه روی زمین قرار بدین. دست های خود رو پشت سر قرار بدیت. این وضعیت شروع تمرینه.
2.در حالی که کمر شما روی زمین قرار داره به آرامی کتف خود رو کمی از روی سطح زمین بلند کنید و آرنج دست چپ رو به زانوی پای راست نزدیک کنید .
3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید .
4.حرکت را برای دست راست و زانوی چپ نیز تکرار نمایید .
4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین.