دسته بندی تمرینات ورزشی

پارس بی
0

قوی نگه داشتن و به کار گرفتن عضله‌های مرکزی، کمر و پشت بدن برای حفظ…

پارس بی
1

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با توپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ کراس متوالی نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : کرانچ با کابل نشسته نوع تمرین : قدرتی عضلات…

پارس بی
0

اطلاعات تمرین : نام تمرین : تویست شکم با کابل ( روسیه ای ) نوع…